ബി എസ് എഫിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

സേനയിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഒരു സുവർണ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു , ബി എസ് എഫിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.ഒഴിവ്: എ.എസ്.ഐ. (ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ്-III)-1, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ …

Read more

ആര്‍മി തിരുവനന്തപുരം റാലി വന്നു – അഗ്നിപഥ് സ്കീമില്‍ ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം – എട്ടാം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്കും അവസരം

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം. ഇന്ത്യൻ ആർമി ARO ട്രിവാൻഡറും അഗ്നിവീർ റാലി – അഗ്നിപഥ് സ്കീം ഇപ്പോൾ അഗ്നിവീർ ജനറൽ …

Read more

കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ , ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്റ്‌ ആവാം

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം. കേരളം അഗ്രിക്കള്റ്റ്ൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് …

Read more

കേരള സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ

വിവിധ ജില്ലകളിൽ ആയി കേരള സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു , സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്പ രീക്ഷ ഇല്ലാതെ …

Read more

എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ജോലി നേടാൻ അവസരം

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാം അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു , തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ …

Read more

ഈ അവസരം ഇനി കിട്ടില്ല | കേരളത്തില്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയില്‍ 1671 ഒഴിവുകള്‍ മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്സ്‌

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം വന്നിരിക്കുന്നു . Intelligence Bureau (IB) ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് /എക്സിക്യൂട്ടീവ് & മൾട്ടി …

Read more

കുടുംബശ്രീ വഴി വിവിധ ജില്ലകളിൽ തൊഴിൽമേള ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരള കുടുംബശ്രീ തൊഴിൽമേള വഴി നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നതു . നേരിട്ടും അല്ലാതെയും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒഴിവുകൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് , …

Read more

ഇത് മറക്കേണ്ട..മലയാളം അറിയുന്നവർക്ക് ജോലി

ഇത് മറക്കേണ്ട..മലയാളം അറിയുന്നവർക്ക് ജോലി – കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഔദ്യോഗാര്ഥികള്ക്ക് ആയിട്ടു പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാഫ് സെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പുറത്തു …

Read more