ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി നേടാൻ അവസരം

ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി നേടാൻ അവസരം – ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡന്റ് ജോലി നേടാം തിരുവനന്തപുരം : വൈലോപ്പിളളി സംസ്കൃതി ഭവന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് …

Read more

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ – ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ 27 താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഈശ്വരവിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒക്ടോബർ 13 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. …

Read more

Swiggy Job Vacancy | ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാമോ, ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ മാസം 30000 രൂപ വരുമാനം

SWIGGY ഇൻസ്റ്റാമാർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം  ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാമോ, ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ മാസം 30000 രൂപ മുകളിൽ സമ്പാദിക്കാൻ അവസര. ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം …

Read more

Anganawadi Worker Job Vacancy in Kerala | അംഗനവാടി വർക്കർ / ഹെൽപ്പർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നേരിട്ട് ജോലി നേടാം

Anganawadi Worker Job Vacancy in Kerala

Anganawadi Worker Job Vacancy in Kerala:- അംഗനവാടി വർക്കർ / ഹെൽപ്പർ ജോലി ഒഴിവുകൾ നേരിട്ട് ജോലി നേടാം – താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു …

Read more

Nesto Hypermarket Kozhikode Job Vacancy | നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് ജോലി നേടാൻ അവസരം

Nesto Hypermarket Job Vacancy in Kozhikode, നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ, ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് ജോലി നേടാൻ അവസരം -പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ആയ …

Read more

Government Hospital Attender Vacancy | സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ അറ്റൻഡർ ആവാം മറ്റു നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളും.

Government Hospital Attender Vacancy:- സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ അറ്റൻഡർ ആവാം മറ്റു നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകളും – ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജ് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ …

Read more