കേരള ടൂറിസത്തിൽ സ്ഥിര ജോലി നേടാൻ അവസരം – Kerala Tourism Latest Job Vacancy | Chauffeur Gr 2

Kerala Tourism Latest Job Vacancy:-കേരളത്തിൽ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഒരു സുവർണ അവസരം. കേരള psc വഴി പുതിയ ജോലി നേടാം. ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്മെന്റിലേക്കാണ് …

Read more

ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ ) പരീക്ഷ 2023-ലേക്ക് പേ മെട്രിക്‌സ് ലെവൽ-3, പേയ്‌മെന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 1284 ഒഴിവുകൾ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 1220 ഒഴിവുകളും സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് …

Read more

ഏഴാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ യോഗ്യതയിൽ സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി നേടാം

കേരള സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ സുവർണ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു , കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, …

Read more

Employment Exchange latest job vacancy 2023

Employment Exchange latest job vacancy 2023:- കേരളത്തിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക് ഇതാ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ജോലി ഒഴിവു വന്നിരിക്കുന്നു , സ്വകാര്യ കമ്പിനികളിൽ ജോലി …

Read more

Central Government Latest Job Vacancies for Women

Central Government Latest Job Vacancies:- IPR റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പ്ലാസ്മ റിസർച്ച്, സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സംവരണ വിഭാഗങ്ങളായ എസ്‌സി, എസ്ടി, ഒബിസി …

Read more

ദിവസ വേതനത്തിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി നേടാം – Government Job in kerala

Government Job in kerala:- കേരളം വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫീഡ് മിൽ ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ , ഫീഡ് മിൽ സൂപ്പർവൈസർ , ക്ലാർക്ക് …

Read more

പോസ്റ്റുമാൻ ജോലി നേടാം, പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് – Post Man Job Opportunites in Kerala

Post Man Job Opportunites in kerala:- കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഒരു സുവർണ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു ,തപാൽ വകുപ്പിൽ ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് …

Read more