4800 പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു

4800 പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.. സംസ്ഥാനത്തു കുടിശിക ആയിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നു. 6 മാസത്തോളം ആയി പെൻഷൻ തുക കുടിശിക ആയ സാഹചര്യത്തിൽ …

Read more

ഏത് കാര്യവും നേടാം 1 ദിവസം കൊണ്ട് ആയുധവടുക മഹാമന്ത്രം, ഉരുവിട്ട ഉടൻ ഫലം.

ഏത് കാര്യവും നേടാം 1 ദിവസം കൊണ്ട് ആയുധവടുക മഹാമന്ത്രം, ഉരുവിട്ട ഉടൻ ഫലം. ഇതിലൂടെ ആയുധ വടുക മന്ത്രത്തെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപെടുത്തുവാൻ ആയി പോകുന്നത്. …

Read more

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 ഇന്നെത്തും കേരളത്തിലെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ സമയം മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 ഇന്നെത്തും കേരളത്തിലെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ സമയം മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം കൂടാതെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും …

Read more

2024 ലെ ആദ്യപെൻഷൻ വിതരണഅറിയിപ്പ്…!

2024 ലെ ആദ്യപെൻഷൻ വിതരണഅറിയിപ്പ്. നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും കാത്തിരുന്നത് പോലെ 2024 ഇൽ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുവാൻ ആയി പോകുന്നത്. …

Read more

നാളെ അവസാന തീയതി!വീടുള്ളവരെല്ലാം 6 കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യണം വാങ്ങണം

നാളെ അവസാന തീയതി!വീടുള്ളവരെല്ലാം 6 കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യണം വാങ്ങണം. പി എം കിസ്സന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉള്ള രണ്ടായിരം രൂപയുടെ വിതരണം ഫെബ്രുവരി മാസം 2 …

Read more

പെൻഷൻ വിതരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു…!

പെൻഷൻ വിതരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു…! നമുക്ക് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം തുടങ്ങുവാൻ …

Read more

കേരഫെഡിൽ ജോലി നേടാം,ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക്

കേരഫെഡിൽ ജോലി നേടാം,ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് – താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. “വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനു” ശേഷം …

Read more

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അപ്രന്റീസ്‌ ജോലി നേടാൻ അവസരം

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അപ്രന്റീസ്‌ ജോലി നേടാൻ അവസരം – തൃശ്ശൂര്‍ ആസ്ഥാനമായ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക്, നാഷണല്‍ അപ്രന്റിസ് പ്രൊമോഷന്‍ സ്ലീം (എന്‍.എ.പി.എസ്.) പ്രകാരം അപ്രന്റിസ് …

Read more