ഗൾഫിൽ കമ്പനികളിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവുകൾ – Gulf Job Vacancy Malayalam 2023

Gulf Job Vacancy Malayalam 2023 : അബുദാബി നാഷണൽ ഹോട്ടലിലെ ഒഴുവുകളിലേക്ക് പുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്‌. ഗൾഫ് …

Read more

എയർപോർട്ടുകളിൽ വമ്പൻ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ – job vacancy in kerala

AIR INDIA എയർപോർട്ട് സർവീസ് ലിമിറ്റഡ്, കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ Airport കളിലേക്ക് കരാർ വഴി നിയമനം നടത്തുന്നു. എയർപോർട്ട് ജോലി അന്ന്വേഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പത്തം ക്ലാസ് …

Read more

TATA ഗ്രൂപ്പിലും INFOPARK ലും നിരവധി ഒഴിവുകൾ – 2023

INFOPARK Recruitment 2023 – കൊച്ചിയിലെ INFO PRAK ലേക്കും TATA ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനം ആയ TATA ELXSI യിലേക്കും നിരവധി ഒഴിവുകളിക്ക് പുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക …

Read more

കേരളത്തിൽ AIRPORT ജോലി – 132 ഒഴിവുകൾ

Airport Jobs 2023 – കേറളത്തിൽ എയർപോർട്ട് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന 10 ആം ക്ലാസ് യോഗ്യത യുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരം ഒരുക്കി കൊണ്ട് ആണ് …

Read more

കേരളത്തിൽ AIRFORCE റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, PLUS 2ക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

കേരളത്തിൽ AIRFORCE റിക്രൂട്ട്മെന്റ് – ഒരു സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സുവർണ അവസരം ഒരുക്കി കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ AIRFORCE ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുക ആണ്. അഗ്നീപഥ് …

Read more

kerala job vacancy മിക്ക്യ ജില്ലയിലും ഒഴിവ് – ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്

kerala job vacancy – താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് ഫീൽഡ് വർക്കർമാരെ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻ. വി.ബി.ഡി.സി.പി. പദ്ധതി പ്രകാരം 90 ദിവസത്തേക്ക് 675 രൂപ …

Read more

പ്രമുഖ കമ്പനിയിലേക്ക് ധാരാളം ജോലി ഒഴിവുകൾ – 3/01/2023

job vacancy in kerala – കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന software and ലീർണിങ് App ഡിസ്ട്രിബ്രുഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് വിവിധ തരത്തിൽ ഉള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിൽ 121 …

Read more