4800 പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു

4800 പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.. സംസ്ഥാനത്തു കുടിശിക ആയിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നു. 6 മാസത്തോളം ആയി പെൻഷൻ തുക കുടിശിക ആയ സാഹചര്യത്തിൽ …

Read more

ഏത് കാര്യവും നേടാം 1 ദിവസം കൊണ്ട് ആയുധവടുക മഹാമന്ത്രം, ഉരുവിട്ട ഉടൻ ഫലം.

ഏത് കാര്യവും നേടാം 1 ദിവസം കൊണ്ട് ആയുധവടുക മഹാമന്ത്രം, ഉരുവിട്ട ഉടൻ ഫലം. ഇതിലൂടെ ആയുധ വടുക മന്ത്രത്തെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപെടുത്തുവാൻ ആയി പോകുന്നത്. …

Read more

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 ഇന്നെത്തും കേരളത്തിലെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ സമയം മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 ഇന്നെത്തും കേരളത്തിലെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഈ സമയം മുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം കൂടാതെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും …

Read more

2024 ലെ ആദ്യപെൻഷൻ വിതരണഅറിയിപ്പ്…!

2024 ലെ ആദ്യപെൻഷൻ വിതരണഅറിയിപ്പ്. നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളും കാത്തിരുന്നത് പോലെ 2024 ഇൽ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ പെൻഷൻ വിതരണം ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുവാൻ ആയി പോകുന്നത്. …

Read more