കേരള ടൂറിസത്തിൽ സ്ഥിര ജോലി നേടാൻ അവസരം – Kerala Tourism Latest Job Vacancy | Chauffeur Gr 2

Kerala Tourism Latest Job Vacancy:-കേരളത്തിൽ സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ഒരു സുവർണ അവസരം. കേരള psc വഴി പുതിയ ജോലി നേടാം. ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്മെന്റിലേക്കാണ് …

Read more