ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഡാറ്റാ എൻട്രി ജോലി നേടാം വിവിധ ജില്ലകളിൽ അവസരം കേരള സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി അവസരങ്ങൾ.മലയാളം or ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് സർക്കാർ താത്കാലിക ഡാറ്റാ …

Read more

അങ്കണവാടികളിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

പരിധിയിലെ അവിണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽപെട്ട അങ്കണവാടികളിൽ വർക്കറുടെയും ഹെൽപ്പറുടെയും സ്ഥിരം നടത്തുന്നതിന് സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർ അവിണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം താമസക്കാരായ 46 വയസ്സ് …

Read more

മഹാലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവ്

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ മഹാലക്ഷ്മി സിൽക്സിന്റെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ള ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക , സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. തസ്തികയിലേക്ക് …

Read more

വെഡ്ലാൻഡ് വെഡിങ്സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ,

കേരളത്തിലേ പ്രശസ്ത വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ Wedland Weddingsന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്ത നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. Wedland Weddingsന്റെ Bridal Designer Sectionലേക്ക് ആണ് ഒഴിവുകൾ …

Read more

ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയില്‍ ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/ എക്സിക്യുട്ടീവ്, മൾട്ടി ടാസ്‌കിങ് സ്റ്റാഫ് – Multi Tasking Staff തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു , 2023 …

Read more

ഔഷധിയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യത മുതൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ 328 ഒഴിവുണ്ട്. ഇതിൽ 310 ഒഴിവുകൾ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലാണ്. താത്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിലാ ണ് നിയമനം നടത്തുന്നു , ഐ.ടി.ഐ.ഐ. ടി.സി/പ്ലസ് …

Read more

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ജോലി ഒഴിവുകൾ

മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ജോലി നേടാൻ അവസരം ഡാറ്റാ എൻട്രി ജോലി ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ ജില്ലയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി …

Read more

കേരള സർക്കാർ താത്കാലിക ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം, ഓഫീസ്, ആശുപത്രിയിൽ, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി താത്കാലിക, സ്ഥിര ജോലി അവസരങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു നേരിട്ടു നടക്കുന്ന …

Read more

കെഎംറ്റി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

കെഎംറ്റി സിൽക്‌സിൽ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അനുകൂല്യങ്ങൾ, ഏത് ജില്ലകർക്കും ജോലി നേടാൻ അവസരം. വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ …

Read more