അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം – 8773 ഒഴിവുകള്‍ | SBI ക്ലാര്‍ക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 .

  അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം – 8773 ഒഴിവുകള്‍ | SBI ക്ലാര്‍ക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 . കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴിതാ …

Read more

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ജോലി അവസരം, 190 ഒഴിവുകള്‍ | കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 .

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ജോലി അവസരം, 190 ഒഴിവുകള്‍ | കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 .   കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കൊങ്കണ്‍ റയില്‍വേക്ക് …

Read more

സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാം / നിരവധി ഒഴിവുകൾ .

സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാം / നിരവധി ഒഴിവുകൾ .   നെടുമ്പന സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക് നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴി …

Read more

ബിസ്മി ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ .

ബിസ്മി ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ . നിരവധി ജോലി അവസരമാണ് ദക്ഷിണേന്ധ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീടൈൽശൃംഖലയായ അജ്മൽബിസ്മി തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് . നിങ്ങൾ …

Read more

വൃവസായ വികസന കോർപറേഷനിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ .

വൃവസായ വികസന കോർപറേഷനിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ . കേരളം സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു …

Read more

അറ്റന്റണ്ട് മുതൽ നിവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ , ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് ജോലി .

അറ്റന്റണ്ട് മുതൽ നിവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ , ഇന്റർവ്യൂ വഴി നേരിട്ട് ജോലി . നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി കാലിക്കറ്റിലെ ഹോസ്റ്റലിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ …

Read more

പ്ലസ്‌ടു മുതൽ യോഗ്യതയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ .

പ്ലസ്‌ടു മുതൽ യോഗ്യതയിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ . പ്ലസ്‌ടു മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് . നിങ്ങൾ …

Read more

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ KSIDC യിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ – ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്കും അവസരം . KSIDC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 .

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ KSIDC യിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ – ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്കും അവസരം . KSIDC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 . കേരളം സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ …

Read more

ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻഡ് ആവാം , വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി .

ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻഡ് ആവാം , വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി . പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഓഫിസുകളിൽ സർക്കാർ പ്ലീഡറുടെ ഓഫിസിലും താത്കാലിക ക്ലറിക്കൽ …

Read more