മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌, പ്ലസ്ടു ഉള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ജോലികൾ | Govt jobs for those who have minimum 10th class and above

ഈ ആഴചയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്‌. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജോലികൾ …

Read more

Latest Job Vacancies available in all districts Kerala

Latest Job Vacancies available in all districts Kerala:- കേരളത്തിൽ ജോലി അനേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഒരു സുവർണ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു , നേരിട്ട് അഭിമുഖം …

Read more

Employment Exchange latest job vacancy 2023

Employment Exchange latest job vacancy 2023:- കേരളത്തിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക് ഇതാ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ജോലി ഒഴിവു വന്നിരിക്കുന്നു , സ്വകാര്യ കമ്പിനികളിൽ ജോലി …

Read more

Latest Job Vacancy in Tourism Department Kerala

Latest Job Vacancy in Tourism Department Kerala:- ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എക്കോ ലോഡ്ജ് ഇടുക്കി പീരുമേട് എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തസ്തികളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ …

Read more

Kerala IT Mission Latest Job Vacancies – Latest Kerala job vacancy

Kerala IT Mission Latest Job Vacancies:- ഏറ്റവും പുതിയ കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ …

Read more

Central Government Latest Job Vacancies for Women

Central Government Latest Job Vacancies:- IPR റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പ്ലാസ്മ റിസർച്ച്, സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സംവരണ വിഭാഗങ്ങളായ എസ്‌സി, എസ്ടി, ഒബിസി …

Read more

Job Vacancies in AKG Co-operative Eye Centre | Kerala Job Vacancy

Job Vacancies in AKG Co-operative Eye Centre:- AKG സഹകരണ നേത്രലയത്തിൽ നിരവധി തസ്തികയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സ്‌ മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം …

Read more

CBSC School Latest Job Vacancy – Kerala Job Vacancy

CBSC School Latest Job Vacancy :- ജില്ലയിലെ സ്കൂളിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ സുവർണ അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു , ജില്ലയിലെ വിവിധ സി.ബി.എസ്.സി സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടുള്ള …

Read more