എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ഒഴിവുകള്‍ – Employment exchange job opportunities in kerala

Employment exchange job opportunities in kerala: എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷകാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻസ്ട്രക്ടർ …

Read more