ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ഒഴിവ്

ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിരവധി ഒഴിവിലേക്ക് സ്റ്റാഫുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏജൻസി വഴിയല്ലാതെ സ്ഥാപനം നേരിട്ട് നടത്തുന്ന …

Read more