കല്യാൺ സിൽക്സ് ഡ്രൈവർ ഒഴിവ് – Kalyan Silks driver job vacancy

Kalyan Silks driver job vacancy:- ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിൽക്ക് സാരി ശൃംഖലയായ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഖത്തറിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോറുമിലേക്ക് ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രവൃത്തി …

Read more