ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ ) പരീക്ഷ 2023-ലേക്ക് പേ മെട്രിക്‌സ് ലെവൽ-3, പേയ്‌മെന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 1284 ഒഴിവുകൾ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 1220 ഒഴിവുകളും സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് …

Read more